Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího při zakoupení služeb v podobě účasti na seminářích a jiných akcích (dále jen „Akce“) v internetovém obchodu dostupném pro Kupující z následující internetové adresy: www.yogaworld.cz

 

  1. Vymezení pojmů
   • „Prodávajícím“ se rozumí obchodní společnost Yoga World s.r.o. se sídlem Praha 1 - Malá Strana, Hellichova 458/1, PSČ 118 00, IČ: 05118948, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložce 258619;  
   • „Kupujícím“ se rozumí buď spotřebitel, nebo podnikatel, který má projeví zájem na uzavření Kupní smlouvy odesláním Objednávky. Kupujícím, který je spotřebitelem, se rozumí člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Kupujícím, který je podnikatelem, se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a dále také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Kupujícím, který je spotřebitelem, musí být při učinění objednávky zboží starší 15 let. Na objednávku spotřebitele mladšího 15 let se hledí, jako by nebyla učiněna;
   • „E-shopem“ se rozumí internetový obchod, provozovaný Prodávajícím a dostupný pro uživatele sítě internet z internetové adresy (URL): www.yogaworld.cz
   • „Akcí“ se poskytování služeb v podobě možnosti Kupujícího účastnit se Akce. Účast na Akci je možná jen prokázáním se elektronickou vstupenkou, jejíž zakoupení je možné prostřednictvím E-shopu (dále také „vstupenka“). Akcí se rozumí seminář, konference či jiná akce pořádaná Prodávajícím a nabízená zákazníkům prostřednictvím E-shopu spočívající ve využití volného času Kupujícím v předem určeném termínu a na určeném místě. Podrobná specifikace Akce je vždy uvedena v rámci E-shopu;
   • „Kupní smlouvou“ se rozumí Kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím E-shopu, přičemž součástí Kupní smlouvy jsou také tyto VOP;
   • „Objednávkou“ se rozumí Objednatelem řádně vyplněný objednávkový formulář, který je zároveň návrhem na uzavření Kupní smlouvy;
   • „Potvrzením“ se rozumí odsouhlasení/akceptace Objednávky učiněné Kupujícím prostřednictvím E-shopu ze strany Prodávajícího.
  2. Kupní smlouva
   • Kupní smlouva je uzavřena doručením e-mailu potvrzujícího přijetí Objednávky Prodávajícím.
   • Podmínkou uskutečnění objednávky není provedení registrace v E-shopu. Pokud si uživatel přeje provést registraci, může ji však učinit.
   • Kupující je povinen při provádění registrace uvádět pouze správné a pravdivé údaje. Uvedené údaje je Kupující povinen při jakékoliv změně aktualizovat.
   • Webové rozhraní E-shopu obsahuje výčet Akcí nabízených Prodávajícím, a to včetně uvedení cen, míst konání a dalších podmínek jednotlivých Akcí. Cena Akce je uvedena včetně všech daní a poplatků. Objednávkový formulář obsahuje, nikoliv však výlučně, zejména: jméno a příjmení Kupujícího, adresu Kupujícího, e-mail Kupujícího, informace o objednávané Akci, počet vstupenek, způsobu úhrady kupní ceny Zboží (převodem, platební kartou).
   • Odesláním Objednávky Kupující stvrzuje, že se detailně seznámil s těmito VOP, že je starší 15-ti let a že s VOP souhlasí. Kupujícímu je před odesláním Objednávky umožněno zkontrolovat a měnit veškeré údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Prodávající po obdržení Objednávky neprodleně Kupujícímu potvrdí obdržení Objednávky.
   • Uzavření Kupní smlouvy vzniká Prodávajícímu závazek umožnit sjednaným způsobem Kupujícímu účast na Akci, Kupujícímu vzniká závazek zaplatit za Akci Prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Cena musí být uhrazena do sedmi dní od uzavření Kupní smlouvy, nejdéle však jeden den před konáním Akce. Datum úhrady je dnem připsání prostředků na účet Prodávajícího. Účast na Akci je možná pouze na základě vstupenky, která je vystavena na jméno a příjmení Kupujícího a je nepřenosná. V případě pochybností o identifikaci či věku Kupujícího, je Prodávající oprávněn požadovat předložení průkazu totožnosti k nahlédnutí.
   • Kupující je oprávněn odstoupit pouze v případech, kdy to umožňují tyto VOP či příslušná právní úprava. Prodávající umožňuje Kupujícímu možnost v některých případech odstoupit nad rámec právní úpravy, avšak pouze dle Storno podmínek, které jsou dostupné na https://www.energystudio.cz/storno-podminky/.
   • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy jsou běžné, výši základní sazby a Kupující je hradí sám.
   • Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku Kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku Akce uvedeném na internetové stránce Prodávajícího, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O tom musí Kupujícího bezprostředně informovat.
   • Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená Kupní smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 5 let a není přístupná třetím osobám.
   • Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy:
    • Kupující si zvolí Akci a vybere si počet vstupenek na Akci, které plánuje zakoupit;
    • Kupující vyplní řádně a správně své údaje do objednávkového formuláře,
    • Kupující následně po potvrzení objednávkového formuláře zkontroluje objednávku, její správnost a případně se vrátí zpět pro opravy a změny,
    • Kupující zatržením příslušného pole přijme tyto VOP a Storno podmínky, se kterými se seznámil před volbou Akce,
    • Kupující stiskem tlačítka „Odeslat objednávku“ odesílá svůj závazný požadavek na koupi stanoveného počtu vstupenek na Akci, resp. Objednávku.
  3. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
   • Ustanovení tohoto článku VOP se vztahují pouze na Kupujícího, který je spotřebitelem.
   • S ohledem na znění § 1837 občanského zákoníku spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu. Spotřebitel tedy nemá při uzavření Kupní smlouvy pro Akce právo bez uvedení důvodu odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů.
  4. Práva z vadného plnění
   • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2619, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
   • Prodávající odpovídá spotřebiteli, že předmět plnění nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebiteli plní předmět Smlouvy plnění, resp. Akce má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující od Akce očekával s ohledem na povahu Akce.
   • Nemá-li předmět plnění výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i zajištění nové Akce bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
   • Neodstoupí-li spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové Akce bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže řádně zajistit předmět plnění, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
   • Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vytýkaných vlastnostech věděl, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
   • Kupující je povinen uplatnit právo z vady bez prodlení.
   • Reklamace:
    • Kupující je povinen si neprodleně přijaté vstupenky překontrolovat, zejména soulad s Kupní smlouvou a správnost údajů Kupujícího a Akce,
    • V případě, že Kupující neobdrží e-mail potvrzující objednávku, Kupní smlouvu či vstupenky je povinen se neprodleně na Prodávajícího obrátit na kontaktech,
    • Kupující je povinen si vstupenky vytisknout a předložit při účasti na Akci,
    • Kupující je povinen se řídit pokyny Prodávajícího v průběhu celé Akce.
  5. Závěrečná ustanovení
   • Kontakty prodávajícího jsou: e-mail, telefon.
   • Nedílnou součástí těchto VOP jsou
   • Tyto VOP platí ve znění uvedeném ve webovém rozhraní E-shopu v den uzavření Kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená Kupní smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Kupujícímu.
   • Práva a povinnosti výslovně neupravené v těchto VOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí VOP účinnými v okamžiku uzavření Smlouvy.
   • Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a sjednávají si jako rozhodný soud věcně a místně příslušný soud Prodávajícího. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
   • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena účinnost ostatních ustanovení.
   • Pokud mezi Prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz
   • Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 3. 2019.

 Novinky e-mailem